Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa zakoczya realizacj projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?. W projekcie od padziernika 2011 r. do wrzenia 2013 r. Izba oferowaa kompleksowe wsparcie przedsibiorstw oraz pracownikw naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiza dla rozwoju regionalnej gospodarki poprzez stae w biznesie.

24 wrzenia 2013r. odbya si konferencja ?Biznes dla nauki-Nauka dla biznesu? podsumowujca dziaania Izby wspierajce rozwj sfery B+R w regionie witokrzyskim.

Podczas konferencji, zaprezentowane zostay osignite rezultaty. Podkrelono, e w wyniku realizacji projektu utworzono platform kojarzenia partnerw izbainnowacji.pl, opracowano 51 indywidualnych planw stay, zorganizowano 31 stay w firmach, 27 przedsibiorstw rozpoczo wspprace z naukowcami z 12 uczelni wyszych krajowych oraz regionalnych, ponad 60 osb uczestniczyo w czterech edycjach szkole z zakresu zarzdzania innowacjami w firmie i na uczelni a ponad 200 osb uczestniczyo w konferencjach i seminariach propagujcych ide transferu wiedzy pomidzy sektorem nauki i biznesu.

Uczestnicy projektu ? pracownicy naukowi i przedsibiorcy, podzielili si swoimi dowiadczeniami ze wsppracy w ramach realizowanych stay. Przedsibiorcy przedstawili korzyci, jakie pojawiy si w firmie w wyniku zastosowania najnowszych osigni nauki, rozwiza technologicznych i produktowych, a naukowcy podzielili si swoimi dowiadczeniami zwizanymi z bezporednim zaangaowaniem w dziaalno biznesow.

Podczas konferencji przedstawione zostay rwnie nowe moliwoci pogbiania wsppracy biznesu i nauki poprzez stae oraz zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu w ramach kolejnej inicjatywy Staropolskiej Izby Przemysowo-Handlowej, projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauki - nauka dla biznesu?.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.