Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

KOLEJNY NABÓR - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE W MŚP

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa – w ramach realizacji edycji projektu pn. „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”, którego celem jest kojarzenie firm i pracowników nauki dla rozwiązywania problemów istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy działalności, zaprasza do podjęcia nowej formy współpracy nauki i biznesu - TYMCZASOWEGO ZATRUDNIENIA Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w MŚP.

Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzających oddelegowanie do MŚP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie.

Zadaniem Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w ramach oddelegowania na tymczasowe zatrudnienie w MŚP jest prowadzenie działalności w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

Oddelegowanie na czas trwania tymczasowego zatrudnienia może odbywać się na zasadzie:

1. uzyskania urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy
    lub 
2. wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W każdym przypadku zakończenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypłacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej do 3 000 zł brutto miesięcznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa przyjmującego na tymczasowe zatrudnienie.

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

przedsiębiorców
z województwa świętokrzyskiego nalężących do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych przyjęciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,

badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych realizacją tymczasowego zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie województwa świętokrzyskiego.

NABÓR UCZESTNIKÓW:

______________________________________________________________________________

I etap - do dnia 16.05.2014r.         –  składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

 II etap maj 2014 r. - Komisja oceny

 III etap maj/czerwiec 2014 r. - zawieranie umów oraz rozpoczęcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

__________________________________________________________________________________________

UWAGA            UWAGA             UWAGA

NADAL POSIADAMY ŚRODKI na uruchomienie tymczasowego zatrudnienia wysokowykwalifikowanego personelu w MŚP

Etapy naboru:

czerwiec 2014 r. - składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

czerwiec/lipiec 2014 - ocena komisji, zawieranie umów

lipiec 2014 - styczeń 2015 realizacja prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III piętro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawłowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia m_pawlowska@siph.com.pl

Komisja Kwalifikacyjna - wyniki tymczasowego zatrudnienia

 

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa informuje, że Komisja Kwalifikacyjna dokonała podczas posiedzenia w dniu 19.03.2014 r. oceny zgłoszonych wniosków o przyznanie tymczasowe zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w przedsiębiorstwach sektora MŚP województwa świętokrzyskiego.

 

W załączeniu wyniki przeprowadzonej oceny.

 

 

Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko Wykwalifikowanego Personelu - Wydłużono termin składania zgłoszeń

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa informuje, że wydłuża do dnia 7 marca 2014 r. termin III etapu procesu rekrutacji, składania Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia.

Przyjmujemy formularze zgłoszeniowe wraz z opracownym indywidualnym planem tymczasowego zatrudnienia.
Więcej na temat tymczasowego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w zakładce płatne staże.

Informacji odnosnie zasad i niezbędnej dokumentacji udzielają:

Marta Pawłowska - m_pawlowska@siph.com.pl; tel 41 368 02 78
Emilia Sutowicz - e_sutowicz@siph.com.pl; tel 41 368 02 78

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.