Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 05-12 marca 2012r. dot. przyznania płatnych staży

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradującej w dn. 05-12 03 2012r. dot. przyznania płatnych staży. Szczegóły w zakładce Dokumentacja - pliki.

Spotkanie informacyjne w dn. 21 lutego 2012 r. dot. PŁATNYCH STAŻY

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

zaprasza przedsiębiorców, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych

do udziału w spotkaniu informacyjnym dot.

PŁATNYCH STAŻY

w dn. 21 LUTEGO 2012 r., godz. 15:00, siedziba SIPH (IV piętro)

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu

 „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”:

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel./fax  41 368 02 78, info@izbainnowacji.pl

Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania płatnych staży

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje, że kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania płatnych staży odbędzie się w dn. 5 marca 2012 r.

W związku z powyższym zgłoszenia na staże będą przyjmowane w Biurze Projektu,

Kielce ul. Sienkiewicza 53 w terminie do dn. 29 lutego 2012 r. do godz. 15:00.

W ramach zgłoszenia należy złożyć:

- Indywidualny Plan Stażu (IPS)

- życiorys zawodowy pracownika naukowego/pracownika przedsiębiorcy, uwzględniający informację o dorobku naukowym/zawodowym

 - zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającego pracę na uczelni jako pracownik naukowy  
    lub naukowo-dydaktyczny wraz z podaniem stanowiska - zgodnie z zapisem paragrafu 5 

    pkt. 1.1  umowy stażowej

 - wypis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej podpisane za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.