Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Staropolska Izba Przemysowo- Handlowa ? w ramach realizacjiedycji projektu pn. ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu?, ktrego celem jest kojarzenie firm i pracownikw nauki dla rozwizywania problemw istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy dziaalnoci, uruchamia now form wsppracy nauki i biznesu -TYMCZASOWE ZATRUDNIENIEWysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMP.

Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMP prowadzi bdzie dziaalno w obszarze bada naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadajce wysze wyksztacenie i co najmniej 5-letnie dowiadczenie zawodowe (do dowiadczenia zawodowego mona zaliczy studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzajcych oddelegowanie do MMP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub duym przedsibiorstwie.

Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia moe odbywa si na zasadzie:

1. uzyskania urlopu bezpatnego u dotychczasowego pracodawcy
lub
2. wykonywania pracy w niepenym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W kadym przypadku zakoczenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastpi nie pniej ni do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno ? prawnej do 3000 z brutto miesicznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsibiorstwa przyjmujcego na tymczasowe zatrudnienie.

Do udziau w projekcie zapraszamy:

  • przedsibiorcw z wojewdztwa witokrzyskiego nal꿱cych do sektora mikro, maych lub rednich przedsibiorstw, zainteresowanych przyjciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,
  • badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych realizacj tymczasowego zatrudnienia w przedsibiorstwie na terenie wojewdztwa witokrzyskiego.

Etapy Rekrutacji uczestnikw:

UWAGA UWAGA UWAGA

NABR ZAKOCZONOna uruchomienie tymczasowego zatrudnienia wysokowykwalifikowanego personelu w MP

Etapy naboru:

czerwiec 2014 r. - skadanie formularzy zgoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsibiorcw z woj. witokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy s zainteresowani podjciem wsppracy w obszarze bada, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

czerwiec/lipiec 2014 - ocena komisji, zawieranie umw

lipiec 2014 - stycze 2015 realizacja prac w ramach zawartych umwtymczasowego zatrudnienia

____________________________________________________________________________

NABR - V/2014 - ZAKOCZONY

I etap - do dnia 16.05.2014r. ? skadanie formularzy zgoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsibiorcw z woj. witokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy s zainteresowani podjciem wsppracy w obszarze bada, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

II etap maj 2014 r. - Komisja oceny

III etap maj/czerwiec 2014 r. - zawieranie umw oraz rozpoczcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

__________________________________________________________________________________________

Wszelkie dodatkowe pytania mona kierowa do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pitro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

______________________________________________________________________________

NABR I/2014 - ZAKOCZONY

I etap do dnia 20.01.2014r. ? skadanie formularzy zgoszeniowych

formularze zgoszeniowe skadaj przedsibiorcy z woj. witokrzyskiego zainteresowani wspprac oraz wysoko wykwalifikowany personel,ktrzy s zainteresowani nawizaniem kontaktw za porednictwem SIPH

II etap 20.01.2014r. - 15.02.2014r. - kojarzenie potencjalnych partnerw przez SIPH,

w tym etapie rekrutacji nastpuje uzgadnianie warunkw wsppracy i opracowanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia (IPTZ)

III etap do dnia 20.02.2014r. - skadanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia

Wyduono termin III etapu do dnia 7 marca 2014 r.

przedsiebiocy wraz wysoko wykwalifikowanym personelemskdajwsplnie opracowany Indywidualny Plan Tymczasowego Zatrudnienia, ktry podlega ocenie przez Komisj Oceniajc (na tym etapie istniej rwnie moliwo zoenia IPTZ przez przedsibiorstwa i wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy we wasnym zakresie nawizali wspprac)

IV etap marzec 2014 r. - Komisja oceny

V etap marzec/ kwiecie 2014 r. - zawieranie umw i rozpoczcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

Dokumentacja dostpnaponiej w zacznikach.

Wszelkie dodatkowe pytania mona kierowa do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pitro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia

STAE PRACOWNIKW FIRM NA POLITECHNICE WITOKRZYSKIEJ - NABR ZAKOCZONY XII 2013 r.

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, jako Lider Projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu? wraz z Politechnik witokrzysk Partnerem Projektu ogasza nabr chtnych do udziau w praktycznych staach na Politechnice witokrzyskiej.

I Nabr zgosze - 3 stae na Politechnice witokrzyskiej - nabr rozstrzygnity, wyniki podanow w zacznikach

Skadanie formularzy zgoszeniowych

do 30.06. 2013 r.

Potwierdzenie moliwoci realizacji stau i ustalenie osoby opiekuna (przez Pk) oraz zoenie wstpnej wersji IPS (przez kandydata)

do 21.07. 2013 r. zmiana terminu
do 25.07.2013 r.


Komisja Oceny


31.07.2013 r.

Zoenie ostatecznej wersji IPS (opracowanej wsplnie z opiekunem) i zawieranie umw staowych

I poowa
wrzenia 2013 r.

Rozpoczcie realizacji stay

15.09.2013 r.

II Nabr zgosze - 4 stae na Politechnice witokrzyskiej - nabr zakoczono,zmiana regulaminu i zacznikw - wrzesie 2013 r.

Skadanie formularzy zgoszeniowych

do 4.11.2013 r.

Potwierdzenie moliwoci realizacji stau i ustalenie osoby opiekuna (przez Pk) oraz zoenie wstpnej wersji IPS (przez kandydata)

do 25.11.2013 r.


Komisja Oceny - wyniki komisji w zaacznikach


10.12.2013 r.

Zoenie ostatecznej wersji IPS (opracowanej wsplnie z opiekunem) i zawieranie umw staowych

Stycze 2014 r.

Rozpoczcie realizacji stay

15.02.2014 r.

Osoby zainteresowane udziaem w staach na Politechnice witokrzyskiej proszone s o zapoznanie si z dokumentami umieszczonymi poniej. Rejestracji zgoszenia mozna dokona poprzez zakadk Strefa przedsiebiorcy

Miejsce skadania zgosze:

Staropolska Izba Przemysowo - Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

III pitro, tel. 41 368 02 78
w godzinach: 8:00 - 15:00

Politechnika witokrzyska
Aleja Tysiclecia PP 1, 25-314 Kielce

Budynek A, pok. 18 C
Dzia Wsppracy z Podmiotami Gospodarczymi
i Innowacyjnej Gospodarki

tel. 41 34 24319
w godzinach: 8.00 ? 15:00

Osoby do kontaktu:

Staropolska Izba Przemysowo - Handlowa

  • Marta Pawowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
  • Emilia Sutowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Politechnika witokrzyska

  • Agnieszka Wszdyby Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

STAE NAUKOWCW W WITOKRZYSKICH FIRMACH - NABR ZAKOCZONY XII 2013 r.

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, jako Lider Projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu? wraz z Politechnik witokrzysk Partnerem Projektu ogasza nabr chtnych do udziau w praktycznych staach w przedsibiorstwach oraz na Politechnice witokrzyskiej.

I Nabr zgosze - 10 stay w przedsibiorstwach wojewdztwa witokrzyskiego - nabr roztrzygnity, wyniki podano w zacznikach

Skadanie formularzy zgoszeniowych do 24.06.2013 r.
Skadanie Indywidualnego Planu Staudo 10.07.2013 r. zakoczono przyjmowanie zgosze do I Naboru
Komisja oceny15.07.2013 r.
Zawieranie umw staowych sierpie 2013 r.
Rozpoczcie realizacji stay wrzesie 2013 r.

II Nabr zgosze - 10 stay w przedsibiorstwachwojewdztwa witokrzyskiego-NABRZAKOCZONO- zmiana zacznikw do regulaminu - wrzesie 2013

Skadanie formularzy zgoszeniowych do 02.11.2013 r.
Skadanie Indywidualnego Planu Stau do 25.11.2013 r.
Komisja oceny 10.12.2013 r. - wyniki komisji w zacznikach
Zawierania umw staowychgrudzie 2013 ? stycze 2014 r.
Rozpoczcie realizacji stay stycze 2014 r.

Osoby zainteresowane udziaem proszone s o zapoznanie si z dokumentami umieszczonymi poniej. Rejestracji zgoszenia przedsiebiorcy mog dokona poprzez zakadk Strefa przedsiebiorcy, a zainteresowani naukowcy poprzez zakadk Strefa naukowca.

Stae w przedsibiorstwach

Regulamin stae SIPH
Formularz zgoszeniowy pracownika naukowego- stae SIPH
Formularz zgoszeniowy przedsibiorstwa przyjmujacego na sta -stae SIPH
Indywidualny Plan Stau SIPH
Karta oceny IPS SIPH

Miejsce skadania zgosze:

osobicie lub drog pocztow:

Staropolska Izba Przemysowo - Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pietro, tel. 41 368 02 78
w godzinach: 8:00 - 15:00

w postaci scanu na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Osoby do kontaktu:
Marta Pawowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Emilia Sutowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Przypominamy, e istnieje jeszcze moliwo realizacji stau pracownika przedsiebiorstwa w jednostce naukowej/ uczelni w ramach realizowanego przez Staropolsk Izb Przemysowo - Handlow projektu pn." wietokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki".

W zakadce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Pastwo krtk informacj, jak ubiega si o patny sta w ramach naszego projektu.

Zapraszamy

Szanowni Pastwo,

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa zaprasza do udziau w szkoleniu realizowanym
w ramach projektu pn.: ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?.

Szkolenie praktyczne

Zarzdzanie wasnoci intelektualn w praktyce

Szkolenie skierowane jest do przedsibiorstw z regionu witokrzyskiego, a take pracownikw naukowych oraz pracownikw naukowo ? dydaktycznych uczestniczcych bd zainteresowanych udziaem w patnych staach realizowanych w ramach ww. projektu.

Szkolenie z zakresu zarzdzania wasnoci intelektualn jest obowizkowym komponentem kompleksowego wsparcia pracownikw naukowych oraz przedsibiorstw w ramach realizowanego projektu.

Szkolenie odbdzie si 19-20-27 czerwca 2012r.

w Kielcach ? Hotel IBIS ul. Warszawska 19

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesanie do dnia 14.06.2012 r. formularza zgoszeniowego na nr fax 41/ 368 02 78 lub poczt elektroniczn na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Udzia w szkoleniu jest bezpatny.Ramowy program szkolenia oraz formularz zgoszeniowy do pobrania w zakadce "Dokumentacja - pliki". Dodatkowe informacje mona uzyska w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.