Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Strefa naukowca

WITOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY - 2013

 • NOWA FORMA WSPӣPRACY NAUKI Z BIZNESEM - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU W MP

Staropolska Izba Przemysowo- Handlowa ? w ramach realizacjiedycji projektu pn. ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu?, ktrego celem jest kojarzenie firm i pracownikw nauki dla rozwizywania problemw istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy dziaalnoci, uruchamia now form wsppracy nauki i biznesu -TYMCZASOWE ZATRUDNIENIEWysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMP.

Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMP prowadzi bdzie dziaalno w obszarze bada naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadajce wysze wyksztacenie i co najmniej 5-letnie dowiadczenie zawodowe (do dowiadczenia zawodowego mona zaliczy studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzajcych oddelegowanie do MMP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub duym przedsibiorstwie.

Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia moe odbywa si na zasadzie:

1. uzyskania urlopu bezpatnego u dotychczasowego pracodawcy
lub
2. wykonywania pracy w niepenym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W kadym przypadku zakoczenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastpi nie pniej ni do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno ? prawnej do 3000 z brutto miesicznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsibiorstwa przyjmujcego na tymczasowe zatrudnienie.

Do udziau w projekcie zapraszamy:

przedsibiorcw z wojewdztwa witokrzyskiego nal꿱cych do sektora mikro, maych lub rednich przedsibiorstw, zainteresowanych przyjciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,

badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych realizacj tymczasowego zatrudnienia w przedsibiorstwie na terenie wojewdztwa witokrzyskiego.

Etapy Rekrutacji uczestnikw:

UWAGA UWAGA UWAGA

ZAKONCZONO NABR WNIOSKW na uruchomienie tymczasowego zatrudnienia wysokowykwalifikowanego personelu w MP

Etapy naboru:

czerwiec 2014 r. - skadanie formularzy zgoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsibiorcw z woj. witokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy s zainteresowani podjciem wsppracy w obszarze bada, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

czerwiec/lipiec 2014 - ocena komisji, zawieranie umw

lipiec 2014 - stycze 2015 realizacja prac w ramachzawartch umwtymczasowego zatrudnienia

___________________________________________________________________________________

NABR- V/2014 - ZAKOCZONY

I etap - do dnia 16.05.2014r. ? skadanie formularzy zgoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsibiorcw z woj. witokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy s zainteresowani podjciem wsppracy w obszarze bada, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

II etap maj 2014 r. - Komisja oceny

III etap maj/czerwiec 2014 r. - zawieranie umw oraz rozpoczcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

_____________________________________________________________________________________________

NABR I/2014 - ZAKOCZONY

I etap do dnia 20.01.2014r. ? skadanie formularzy zgoszeniowych

formularze zgoszeniowe skadaj przedsibiorcy z woj. witokrzyskiego zainteresowani wspprac oraz wysoko wykwalifikowany personel,ktrzy s zainteresowani nawizaniem kontaktw za porednictwem SIPH

II etap 20.01.2014r. - 15.02.2014r. - kojarzenie potencjalnych partnerw przez SIPH,

w tym etapie rekrutacji nastpuje uzgadnianie warunkw wsppracy i opracowanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia (IPTZ)

III etap do dnia 20.02.2014r. - skadanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia

przedsiebiocy wraz wysoko wykwalifikowanym personelemskdajwsplnie opracowany Indywidualny Plan Tymczasowego Zatrudnienia, ktry podlega ocenie przez Komisj Oceniajc (na tym etapie istniej rwnie moliwo zoenia IPTZ przez przedsibiorstwa i wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy we wasnym zakresie nawizali wspprac)

IV etap marzec 2014 r. - Komisja oceny

V etap marzec/ kwiecie 2014 r. - zawieranie umw i rozpoczcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

_____________________________________________________________________________________________

Wszelkie dodatkowe pytania mona kierowa do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pitro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia

______________________________________________________________________________________

 • STAE W PRZEDSIBIORSTWACH WOJEWDZTWA WITOKRZYSKIEGO - NABR ZAKOCZONY

Jeste pracownikiem naukowym, naukowo ? dydaktycznym lub dydaktycznym i chcesz odby sta
w biznesie. Zgo swoje potrzeby i oczekiwania. Dokonaj rejestracji zgoszenia PRACOWNIKA NAUKOWEGO,
a Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa pomoe Pastwu w nawizaniu bezporednich kontaktw
z przedsibiorstwami wojewdztwa witokrzyskiego.

Rejestracja PRACOWNIKA NAUKOWEGO zainteresowanego odbyciem STAU W BIZNESIE

Wicej informacji w zakadce Patne stae - zapraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WITOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY - 2011

 • stae w przedsibiorstwach wojewdztwa witokrzyskiego

Strefa naukowca- Nabr do projektu zakoczony.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECHANIZM KOJARZENIA PARTNERW

NAUKA - BIZNES

Wychodzc naprzeciw potrzebom sektora NAUKI i BIZNESU, zapraszamy do korzystania z MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERW.

Naukowcy oraz Przedsibiorcy poszukujcy partnerw do wsppracy m.in. w obszarach

 • prowadzenia wsplnych bada rwnie z wykorzystaniem laboratoriw uczelni
 • opracowania strategii dziaania firmy
 • przeprowadzenia audytu technologicznego, energetycznego lub marketingowego
 • opracowanie potrzeb szkoleniowych
 • przeprowadzenie szkole pracownikw i kadr zarzdzajcych
 • przyjcie naukowca na sta lub zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu

mog zgosi swoje oczekiwania i propozycje za porednictwem MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERW,
a Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa pomoe Pastwu w nawizaniu bezporednich kontaktw.

 • Naukowcy poszukujcy partnerw wBIZNESIE

REJESTRACJA ZGOSZENIA

 • Przedsibiorcy poszukujcy partnerw w NAUCE

REJESTRACJA ZGOSZENIA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.